ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

سکس من با شهلا جونم

اون روز غروب مثل هميشه اومد خونمون.ميومد و درمورد مشکلاتي که هنگام کار با کامپيوتر براش پيش اومده بود راهنمايي ميخواست و منم راهنماييش ميکردم.کلاس دوم راهنمايي بود و 13 ساله.هيکل خوب و نازي داشت قد بلند ابروهاي کماني و لبهاي کوچک و غنچه اي و يه کوني داشت که هر کي ميديد هوس ميکرد يه بار کير مبارکشو بفرسته تو اون کون.اسمش شهلا بود من هميشه تو اين فکر بودم که به هر طريقي شده حداقل برا يه بارهم کيرمو بفرستم تو اون کون با حال و قشنگ تا اينکه اونروز غروب رسيد و شهلا اومد خونه.خوشبختانه من اونروز تنها بودم و خانواده هم شام رفته بودند خونه خاله اينها.شهلا اومد و درمورد مشکلي که تو ورد براش پيش اومده بود توضيح خواست ومنم براش توضيح دادم.همش تو اين فکر بودم که از اين موقعيت خوبي که پيش اومده بود استفاده کنم و هرطور شده کيرمو با اون سوراخ کون قشنگ آشنا کنم اما نميتونستم.شهلا کنارم نشسته بود و داشت کار کردن منو تماشا ميکرد.منم دل و به دريا زدم و يکي از داستانهاي سکسي رو که ذخيره کرده بودم باز کردم مشغول خوندن شدم.زير چشمي نگاهي به شهلا که کنارم نشسته بود کردم ديدم داره يواشکي مطالبو ميخونه.به روی خودم نیاوردم و به خوندن ادامه دادم. کيرم حسابي شق شده بود و داشت شورتمو پاره میکرد.بدجور حشري بودم در همين لحظه حس کردم يکي داره به کيرم دست ميزنه و از رو شلوار باهاش ور ميره.نگاه کردم واااااااي باورم نميشد شهلا بود که داشت به کيرررررررم دست میزد.منم ديگه فرصت ندادم لبامو گذاشتم روی لبهاش و شروع کرديم به لب گيري.بعد از اينکه حسابي ازش لب گرفتم دست کردم بلوزشو از تنش درآوردم و سوتينشو باز کردم.اوووووووووووووف جووووووووووووون که چه سينه هاي کوچولو و با نمکی داشت.شروع کردم بخوردن اون سينه ها.وااااااییییییي که چقدر خوشمزه بودن.ديگه حسابي صداي آخ خ خ و اوخ خ خ شهلا دراومده بود.صداش تمام فضاي اتاقو پر کرده بود سينه هاش حسابي سرخ و برجسته شده بودن.دست از سرشون برداشتم بلند شدم و شلوار و شورت شهلا رو هم درآوردم و کوس کوچولو و صاف و بي موش پيدا شد.آ ه ه ه که چه حالي بهم دست داد.شهلا هم لباسهاي منو از تنم درآورد و مشغول خوردن کيرم شد.اووووووووووووف که چه خوب ساک ميزد خيلي ماهرانه ازش پرسيدم قبلا هم با کسي سکس داشتی؟؟/؟؟ گفت نه.گفتم ولي خيلي خوب ساک ميزنياااااااااا ؟/؟ گفت آره توی فيلمها ديدم و دوستهام که سکس داشتن کلي راهنماييم کردن.دوباره مشغول خوردن کيرم شد.کير کلفتم همه دهن کوچولوشو پر کرده بود و داشت حسابي بهم حال ميداد.يمدت که ساک زد احساس کردم آبم داره مياد بهش گفتم بسهههههه داره میاااااااااد سرشو کشيد عقب و من يکم خودمو کنترل کردم که آبم نياد و بعد ازش خواستم که اجازه بده کيررررررمو بکنم تو کوووووووسش.گفت پرده داره.گفتم بذارم توی کونت؟/؟ گفت فقط خواهشا آروم بذار شنيدم خيلي درد داره مخصوصا که بار اول هم هست.سريع پريدم از تو ساک يدونه کرم برداشتم و ماليدم به کيرم و رفتم سراغ سوراخ کونش و با زبون شروع کردم به ليسيدن و بعد انگشتم با کرم چرب کردم و آروم آروم کردم تو کونش که دردش نگيره و بعد از مدتي که ديگه سوراخ کونش حسابي باز شده بود و داد ميزد و کيرمو به داخل شدن دعوت ميکردازش خواستم که قنبل کنه و بعد آروم آروم سر کيرررررم رو که خيلي کلفت تر بنظر ميرسيد گذاشتم جلو سوراخ کوووووونش تا کلاهکش کردم توشششش.يکم که ميخواستم بيشتر فشار بدم ديدم صداش دراومد و گفت آرومتر.منم مکث کردم و آروم و با احتياط کيرمو کم کم کردم توی کونش تا اينکه تموم کيرم رفت توش.من باورم نميشد کير به اين کلفتي توس همچين کون کوچيکي جا شده باشه؟؟/؟؟ شروع کردم آروم آروم تلمبه زدن کم کم سرعت تلمبه زدنم رو بيشتر کردم.شهلا حسابي توی لذت بود و ميگفت بکننننن بکنننننننن جوووووووون آیییییییییی من با تمام وجود ميکردمش و با يه دستم با چوچولش بازي ميکردم.جاااااااااااااان کونش چقدر بهم مي چسبيد.بعد از يمدت که داشتم ميکردمش ازم خواست کيرمو بيرون بکشم.منم کيرمو از اون کون نازنين کشيدم بيرون ديدم شهلا به پشت خوابيد گفت بيا کيرررررررتو بکنننننن تو کووووووسم بيا کوووووسمو پاره کننننننن.ميخواستم بگم تو پرده داري اخهههههههه؟؟/؟؟ که دستمو کشيد و منو انداخت رو خودش منم کيرمو کذاشتم جلوی کوسش و آروم کردم توشششششش که ديدم داره داد ميزنه زودتررررررر بکننننننننن جرررررر بده منو بکنمممممممم با اون کيرررررر کلفتت کووووووسمو پارش کنننننن.منم شروع کردم به تلمبه زدن و تموم کيرم توی کوس کوچولو و تنگش بود.تند تند در رفت و آمد بود.اينقدر حرکاتم تند شده بود و شهلا داشت لذت ميبرد که خودشو بلند ميکرد و به همراه من کوسشو بالا پايين ميکرد يهو جيغ خفيفي زد و احساس کردم چيزي مثل چاقو توی کمرم فرو رفت.؟/؟ ناخنش بود ديدم بدن شهلا شل شد.منم آبم داشت ميومد.کيرمو از کوسش کشيدم بيرون ديدم خودش کونشو قنبل کرد گفت بريز تو کونم.منم کيرم کردم تو کونشو دو سه تا تلمبه زدم آبم اومد همش رو توی کون شهلا خالي کردم بعد کنار شهلا بي حال روي تخت افتادم بعد از يکمدت که حالمون بهتر شد بلند شديم ديدم واااااااااایییییییي کوس شهلا خوني شده.تازه فهميديم که شهلا بي پرده شده نشست ناراحت يه گوشه اخم کرد و گريه میکرد ولي بعد از يه مدت بلند شد منو توی بغلش گرفت بوسيد و گفت بي خيال پاره شده که پاره شده من سکس خودمو انجام دادم لذتم رو بردم هر وقت که بخوایم ميتونیم سکس داشته باشم.پس بي خیال بلند شد رفت خودشو تميز کرد و رفت خونشون.هنوز باورم نمیشد که چکار کردیم.پایان

1 نظرات:

matin گفت...

سلام دادش گلم خیلی با حالی داداشم مرسی که باز داستان گذاشتی داداش امیر