ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

بعد از تو


 !دست خدا یارت 
بعد از تو من 
دیگر نمی سوزم 
بعد از تو من 
دیده به درب انتظار 
دیگر نمی دوزم 
!دست خدا یارت  
بعد از تو من 
در راه تو 
دست دعا سوی خدا 
دیگر نمی گیرم 
بعد از تو من 
دیگر نمی میرم 
!دست خدا یارت 
بعد از تو من
می خندم و شادم 
بعد از تو من 
از غم چه آزادم 
من چون پرنده 
بر پر بادم 
عشق تو و یاد تو هم 
می رود از یادم 
!دست خدا یارت 
بعد از تو من 
ویلان نمی گردم 
جانم به جانم می رسد 
بی جان نمی گردم 
بعد از تو من 
خاکستر عشق تو را 
برگنگ خواهم ریخت 
خاک دل سنگ تو را 
برسنگ خواهم ریخت 
!دست خدا یارت 
بعد از تو من
هرگز نمی نالم 
لبخند بر لب می زنم 
آسوده می بالم  
با عشق تو 
بدرود خواهم گفت 
صبری نخواهم کرد 
من زود خواهم گفت 
دست خدا یارت 
بعد از تو من 
شکرانه خواهم خواند 
عشق تو را 
افسانه خواهم خواند 
بعد از تو من 
با زندگی 
آسوده خواهم زیست 
بعد از تو من 
با زندگی 
آسوده خواهم زیست 

ایرانی