ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

آخرچرا؟!

آخر چرا ؟!
چرا مرا به غروب غمها سپرده ای ؟!
مگر عشقت نبودم ؟!(نبوده ام )
آخر چرا ؟!
چرا مرا بربادهای ویرانگر نشانده ای ؟!
مگر عشقت نبودم ؟!
آخرچرا ؟!
چرا مرا به دست ابرهای خزان داده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا  نیش دشمن را به من بخشیده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا ؟!
چرا کتاب عاشقی را پاره پاره کرده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا مهر نگاه پرمهرت را ازمن گرفته ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا به من وفادار , وفادارنمانده ای ؟!
مگر عشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا چشمهایت را به روی اشکهایم بسته ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا مرا به سوی بی تفاوتی هاکشانده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا جانم را به اهریمن جدایی داده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا باورهایم را به نیستی رسانده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا لحظات شیرین عشقمان را فراموش کرده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا ؟!
چرامرا به دست سوال های بی جواب داده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا همای سعادت را از شانه ام رانده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
چرا خانه خوشبختی عشقمان را وبران کرده ای ؟!
مگرعشقت نبودم ؟!
آخرچرا؟!
آخرچرا؟!
آخرچرا؟!
.........
.........
نویسنده :
ایرانی