ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

سکس من با مادر زن عزیزم

من 19 سالمه بچه ی مازندران.مادر زنم یه زنی40 ساله با کونی بزرگ و کوس تپل که یه خال مو روش نداره با این که سه تا بچه زائیده اما بدنش خوش فرمش از حالتش خارج نشده.من تو سن 17 سالگی نامزد کردم این داستان مربوط میشه به 18 سالگی یعنی سال 1388 دلیل ازدواج خیلی زودم این بود که پدرم آرزو داشت زودتر دامادیمو ببینه بخاطرهمین زود ازدواج کردم.اوایل نامزدیم خیلی زیاد خونه مادر زنم میرفتم چون عمل کرده بود رحمش بسته بود اوناهم بخاطراینکه آخرین داماد بودم منو خیلی دوست داشتن جلوم راحت بودن 2 تا خواهر زنم دارم یکی از یکی خوشگلتر و با ادب تر پدر زنم نقاش ساختمان 10 سال با مادر زنم اختلاف سن داره چند سالی هم هست که از مردانگی افتاده.من خیلی خونه مادرزنم میرفتم اونم پیشم راحت بود باهم شوخی های بدنی میکردیم یا اون به کونم دست میزد جلوم لباس راحت می پوشید اوایل حسی نسبت بهش نداشتم تا اینکه نظرم عوض شد روزها که پدر زنم خونه نبود پیشه من با تاپ و شلورک تنگ میگشت شب که پدر زنم میومد با بلوز دامن.یه روز وقت نهار بود و سفره پهن کرد من کنار سفره نشسته بودم که مادرزنم وسیله های ناهارو میاورد که یه چیزی نظرمو به خودش جلب کرد مادر زنم که خم میشد وسیله ها رو روی سفره بزاره سینه هاش آویزون میشدن مثل هلو بودن سفید سفید یه لحظه کیرم راست شد داشت شلوارمو پاره میکرد.مادر زنم کیرمو دید یه چشمک بهم زد خندید منو میگی قرمز شدم ازخجالت رفتم دستشوئی دستمو شستم برگشتم دیدم همه سرسفره نشستن غذا روکه خوردیم کمک کردم وسیله ها رو جمع کردیم بعد شستن ظرفها خانمم گفت که با دوستش قراره برن تولد شب میاد خونه مادر زنم گفت من میرم حموم.حمومشون تواتاق خواب بود مادر زنم رفت تو اتاق منو صدا زد رفتم تو دیدم شلوارشو درآورده با یه شرت توری پشت کرده بهم گفت که میشه بند سوتینمو باز کنی؟ عین آفتاب پرست رنگ عوض میکردم از خجالت مرده بودم گفتم باشه کیرم دیگه داشت شلوارمو پاره میکرد رفتم جلو بند سوتینشو بازکنم یهو یه فکری به سرم زد یه خورده طولش دادم تا بند باز نشه یواش از پشت کیرمو به کونش میمالیدم چیزی نمیگفت کونش خیلی بزگ بود سرکیرم لای کونش بود بند رو بازکردم برگشت منو تو بغلش فشار داد بوسم کرد رفت توی حموم رفتم نشستم پای ماهواره داشت یه فیلم سکس میداد کیرم داشت شرتمو پاره میکرد تو حال خودم بودم که مادر زنم صدام زد.بیا پشتمو کیسه بکش گفتم باشه کیرم بدجور راست شده بود گفتم چیکار کنم چیکار نکنم کیرمو گذاشتم لای شرتم ولی بازم معلوم بود رفتم تو مادر زنم گفت شلوارتو دربیار خیس میشه گفتم نه خوبه از اون اسرار از من انکار که بالاخره شلوارمو درآوردم کیر شق شدمو دید خندش گرفت بهم گفت این چیه که داره شرتتو پاره میکنه ماله منه من ازخجالت آب شدم سرمو انداختم پائین که مادر زنم اومد جلو دستشو گذاشت روکیرم بغلم کرد داغ کرده بودم منم دیدم موقعیت جوره در مورد علاقم باهاش صحبت کردم که چقدر دوسش دارم اونم بهم گفت منم خیلی دوستت دارم آزروی داشته باهام سکس کنه خلاصه لبشو گذاشت رولبام ازهم لب میگرفتیم زبونم تو دهنش میچرخوندم اون تو فضا بود کم کم اومدم پائین تر روی گردنش طوری میخوردم که ناله میکرد سرمو فشار میداد سینه هاش کردم تو دهنم مک میزدم میخوردم ناله میزد اومدم پائین رو کوسش خیلی تپل بودن زبونم گذاشتم لاش کشیدم یه ناله کرد لرزید که ارضا شده بود یکم کوسشو خوردم پاشد گفت نوبت منه کیرمو کرد تو دهنش شروع کرد به ساک زدن خیلی خوب ساک میزد تقریبا 5 دقیقه کیرمو خورد بعد خوابوندمش کف حموم کیرمو کردم تو کوسش خیلی تنگ بود مادر زنم یه جیغی زد که فکر کنم بچه همسایشون بلند شد کیرمو توش نگه داشتم یکم عادی بشه آروم شروع کردم عقب جلو کردن سرعتم زیاد کردم عین سگ داشتنم تلنبه میزدم صدای ناله هاش زیاد شد میگفت جرررررررممممممم بدهههههه پاررررممممممم کنننننننن جوووووووووون کیر دامادمهههههههههه از کوس کردن خسته شده بودم بهش گفتم برگرد میخوام بکنم تو کونت گفت نه نمیشه من به پدر زنت از کون ندادم درد داره گفتم نه من آروم میزارم دردت نیاد قبول کرد رفتم از روی میز آرایش کرم آوردم زدم سر کیرم یکمی هم زدم به سوراخ مادر زنم و دوانگشتی کردم تو کونش از جاش پرید گفت نمیذارم گفتم تحمل کن دردش زیاد نیست کلی زبون ریختم تا خم شد دوانگشتی کردم تو کونش هی عقب جلو میکردم دیدم سوراخش باز شد سرکیرمو گذاشتم دم سوراخش یواش هل دادم توش که سر کیرم رفت تو تمام تنش سفت شد گفت در بیار مردم در آوردم دوباره گذاشتم تو تا نصفه کیرم کردم تو از درد ناله میزد دو دقیقه کیرم تو نگه داشتم تا سوراخش کامل باز بشه یواش یواش تلنبه میزدم دیگه ناله نمیکرد میگفت محکم بکننننننن جرررررمممممم بده چه کیرررررررررررییییییییییی داری ماله منه منم محکم میکردم وقتی شکمم میخورد با کونش شالاب شالاب صدا میداد با کف دستم میزدم رو کونش کونش سرخ شده بود وحشیانه میکردمش خیلی سریع تلنبه میزدم که احساس کردم آبم داره میاد بهش گفتم دارم میام کجا خالی کنم برگشت دراز کشید رو زمین گفت خالی کن تو کوسم منتظر نذاشتمش کیرم کردم تو کوووووووووسش آبمو خالی کردم توششششششششش میگفت جوووووووووون داغههههههه دارم میسوزم بی حال شدم افتادم روش یه 5 دقیقه روهم بودیم بلند شدم دستاش گرفتم بردمش زیر دوش آب سرد تنشو شستم فرستادمش بیرون روتخت خودم هم دوش گرفتم اومدم کنارش خوابیدم بهم گفت باید قول بدی هرموقع خونه خلوت شد باهم سکس کنیم گفتم چشمممممممممممممم.پایان