ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

سکس با دوست زنم ساناز

بعد از ازدواجمون بارها شد که ما به فکر سکس های مختلف بيفتيم. مثلا" سکس يک مرد و دو زن. يکروز از طريق يکی از دوستان همکارم متوجه شدم سکس فارسی در اينترنت خيلی زياد شده. پس يه کارت خريدم و شب با ليلا دوتايی رفتيم اينترنت و تمام سايت های سکس فارسی رو در google جستجو کرديم. به سایت امیر سکسی و چندتا وبلاگ سکسی رسيديم. مطالب با حجم زياد و بسيار جالب بودن. مخصوصا" برای ما که نياز به شيوه ها و حس های جديدتری بوديم. خانمم با يک نامه خصوصی از امیر سکسی خواست تا به ما کمک کنه تا بتونيم يک خانم پيدا کنيم و با هم سکس دو زن و يک مرد داشته باشيم.امیر هم قبول کرد و با معرفی ساناز به ما گره از مشکل ما باز کرد.ساناز وقتی پيش من و ليلا اومده بود فکر ميکرد ما دوست هستيم و می خواهيم با هم سکس داشته باشيم و از اونم خواستيم بياد و کمک و شريک ما باشه. من يه مقدار توضيح دادم و بعد ليلا ساناز رو برد به حمام و مثل هميشه با من هماهنگ کرد تا منم از اونا لذت ببرم. با اشاره به ليلا فهموندم که می خوام بيام تو و اونجا باشم و ليلا با صدای بلند صدام کرد.منم جواب دادم و آروم آروم رفتم تو لباسام رو کامل در آوردم. بعد از عقب چسبيدم به ليلا و ساناز هم منو از پشت بغل کرد. همونجور زير دوش آب گرم شروع به خوردن گردن و لاله گوش ليلا شدم. ساناز هم منو از عقب فشار می داد و سينه های پف کردشو به من چسبونده بود.بعد ليلا از من جدا شدو رو به من کرد و لب هاش رو روی لبهام گذاشت. من بين ساناز و ليلا گير کرده بودم. ليلا از جلو لب و زبونم رو میخورد و ساناز از پشت دستهاشو به کیر من رسونده بود و منو هر لحظه حشری تر ميکرد.ليلا خواست ساک بزنه اما من نزاشتم و لبهاشو از لبام جدا نمیکردم.منو تو وان خوابوندن و ليلا با لبام بازی ميکرد و ساناز توی وان نشسته بود و کير منو محکم گرفته بود و ساک ميزد. يک لحظه حس کردم دارم ميام که ساناز رو متوقف کردم. من هنوز با کس و کون ساناز و ليلا حسابی کار داشتم.ساناز رو بلندش کردم و بلند شدم و ليلا رو بغل کردم و همونجور لب تو لب بردمش اتاق خواب و به ساناز گفتم خودش رو خشک کنه و بياد. تو فاصله ای که ساناز بياد من حسابی با ليلا حالی کرديم و از هم حسابی لذت برديم. به ليلا گفتم آخر سر میام روی تو که مطمئن باشی همه کیرم برای خودت هست و ليلا گفت به شرطی که اجازه بدی منم ساک بزنم. منم اولش دوست نداشتم که ليلای من دهن نازش رو به کیرم بزنه اما وقتی ديدم اصرار ميکنه و دوست داره اجازه دادم. ليلا يه ساک درست و حسابی برام زد.بعد اسپری بی حسی که داشتم و تعدادی از کاندمهايی که خريده بودم رو آوردم و بعد از اسپری و چند لحظه صبر يک کاندوم سوار کردم. ساناز رو بلند کردم و خوابوندمش روی تخت و ليلا هم از پهلو سينه های ساناز رو میچلوند و میخورد و بعضی وقتها يک لب کوچکی از هم می گرفتيم.من کيرم رو دهنه کس ساناز گذاشتم و آروم داخل کردم. بعد کاملا" در آوردم و دوباره داخل کردم و بعد يکبار ديگه تکرار کردم. اينکار من ساناز رو حسابی حشری کرد. بطوریکه هی با التماس درخواست میکرد که من سريعتر بکنمش.منم ديگه کردم تو و شروع به تلمبه زدن کردم. صدای ناله های خفيف ساناز منو بيشتر به اوج ميبرد و ليلا هم از ديدن اين صحنه ها لذت می برد.بعد از يه چند دقيقه باز حس کردم داره آبم میاد.ليلا سريع اومد جلو و شروع به ليسيدن کس ساناز کرد تا حشری بودن ساناز کم نشه. بعد از يکی دو دقيقه کيرمو گذاشتم جلوی دهن ساناز و دهن ساناز رو از بالا با کيرم می گاييدم و ليلا از پايين کس ساناز رو با زبون می گاييد.بعد من رفتم پشت ليلا و کيرم رو از عقب وارد کس ليلا کردم و شروع به تلمبه زدن کردم. ناله های از سر شهوت ليلا فوق العاده بود و من در بالاترين نقطه اوج قرار می گرفتم. ساناز برای بار دوم يا سوم به ارگاسم رسيد. بعد از چند دقيقه ليلا با کشيدن جيغ و من با کشيدن آه بلند هردو همزمان به ارگاسم رسيديم. برای هر سه ما اين بهترين سکس گروهی بود و جذاب ترين. بعد از اون ماجرا گاهی اوقات که هوسی کنيم ليلا به ساناز زنگ ميزنه و با هم قرار سکس ميگذاريم.ساناز هيکل و تن و بدن سفيد و قشنگی داشت و همينطور بسيار در کار خودش وارد بود.پایان

1 نظرات:

ایرانی گفت...

داستان تقریبا خوبی بود .کوتاه بود وزود تموم شد .فکر کنم امیر جون اینو دیگه باید خودت نوشته باشی که اسم خودتم تو قصه آوردی .در هر حال اینم دیگه یه مدلش بود .خسته نباشی ..ایرانی .