ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

حالات سكس زن و مرد

مرد روی زن
ستون
1. مرد پاهای زن را روی شانه هایش قرار میدهد.
2. میتواند زاویه دخول را با تغییر زاویه پاهای زن تنظیم کند. باید قبل از دخول زاویه را طوری تنظیم کند که بیشترین تماس بوجود آید.
3. در این روش حرکات کوتاه و سریع پیشنهاد میشود.
آغوش صمیمی
1. در این حالت آزادی زن بدلیل وزن مرد رویش محدود میباشد.
2. پاهای مرد بیرون از بدن زن قرار میگیرد. از آنجایی که تماس بدنی در این روش زیاد است، تحریک و اصطکاک فراوان بروی کلیتوریس باعث لذت مضاعف زن میشود.
3. روش "آغوش صمیمی" بدلیل تحریک زیاد کلیتوریس و دخول کامل، یکی از محبوبترین روشها بحساب میاید.
رو در رو
1. مرد ابتدا پاهای زن را میگشاید.
2. زن به پهلو خوابیده و بدنش را کمی میچرخاند. این چرخش با گذاشتن پای زن بروی شانه مخالف مرد آسانتر میشود.
3. مرد با نگه داشتن شانه زن میتواند همانند اهرمی تکیه گاهی برای او باشد.
تار عنکبوت
1. زن به پشت خوابیده، سرش را بروی بالش میگذارد.
2. زن یکی از پاهایش را روی شانه مرد قرار داده و با دستش شانه دیگر را میگیرد.
3. به هنگام تلمبه زدن، زن می تواند باسن مرد را گرفته و به سوی خود بکشد.
4. مرد باید یکی از پاهایش را به منظور دخول عمیقتر به سمت جلو قرار دهد.
طلوع طلایی
1. در این حالت زن باید رو به پشت بخوابد.
2. مرد بین پاهای زن می نشیند و پاهایش را روی زمین می گذارد.
3. مرد به جلو خمیده و دستانش را برای بالا بردن بدن زن زیر او قرار می دهد.
4. زن نیز می تواند به منظور آسانی بالا رفتن بدنش جایگاه پاهایش را تنظیم کند