ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

گمشده

به من نظر نمی کند 
دگرخطرنمی کند
همان که بی نظیربود
در عاشقی دلیر بود
به من نظر نمی کند
عزم حضر نمی کند
همان که بود یاورمن
هستی من , باورمن
به من نظرنمی کند
ختم سفرنمی کند
همان که بی بدیل بود
عاشق بی دلیل بود
به من نظرنمی کند
زغم حذرنمی کند
همان که یک رفیق بود
عشق من و شفیق بود
به من نظر نمی کند
ناله اثرنمی کند
همان که بی مثال بود

درپی من , وصال بود 
**********
اشک منی آه منی
هم دم و هم راه منی
خسته و گمگشته منم

مهرمنی ماه منی 
**********
ازآن زمان که رفته ای
نقش دلم شکسته شد
تمام رشته امید
زجان من گسسته شد
ازآن زمان که رفته ای
دگر نمانده نفسی
تمام آرزوی من
گشته بسان هوسی
ازان زمان که رفته ای
خیال خوش دگربرفت
امید بوسیدن تو
زلب ..زجان ..زسربرفت
ازآن زمان که رفته ای
به باد بوسه های داغ
به یاد روزگار شاد
قدم زدن کنارباغ
ازآن زمان که رفته ای
یاد تومانده است هنوز
خوشم به یاد آن زمان

عقد تو خوانده است هنوز 

پایان
نویسنده : ایرانی