ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

اگر دوستت بدارد ...

اگر دوستت بدارد ..
هرگز تنهایت نمی گذارد 
اگر دوستت بدارد .. 
به امان خدا رهایت نمی کند 
اگر دوستت بدارد .. 
طاقت دیدن اشکهایت را ندارد 
اگردوستت بدارد ..
قلب شکسته ات را خاک و درخاک نمی کند 
اگر دوستت بدارد..
 غصه ات را می خورد 
اگر دوستت بدارد ..
آه تو را با ناله های خود پاسخ می دهد 
اگر دوستت بدارد ..
آرام جانت می شود 
اگردوستت بدارد ..
هرگز نمی گذارد که آرزوی نبودن کنی 
اگردوستت بدارد ..
هرگز بی خبر از حال تو نخواهد شد 
اگر دوستت بدارد .. 
تو را به دست طوفان غمها نخواهد داد
اگر دوستت بدارد ..
با تو از عشق خواهد گفت 
اگر دوستت بدارد ..
تو را به سیاهی شب اندوه نخواهد داد  
اگر دوستت بدارد ..
تو را با تمام وجود خواهد خواست 
اگر دوستت بدارد ..
اشکهای بیکسی ات را دوست نمی دارد 
اگر دوستت بدارد ..
بر چنگ چنگ انداخته بر قلبت چنگ خواهد زد 
اگر دوستت بدارد ..
هرگز تو را به سایه های غم نخواهد داد 
اگر دوستت بدارد ..
تا ابد دوستت می دارد 
اگر دوستت بدارد ..
سرش را بر سینه ات می گذارد 
اگر دوستت بدارد 
لاله های گوشش را به تو خواهد داد 
اگر دوستت بدارد ..
عاشق شنیدن نغمه های عاشقانه تو خواهد بود 
اگر دوستت بدارد ..
هیچ بهانه ای از تو جدایش نمی سازد 
اگر دوستت بدارد .. 
زندگیت را بیشتر از مرگت دوست می دارد 
اگر دوستت بدارد ..
دنیا را با توآشتی خواهد داد 
اگر دوستت بدارد ..
به تو وبه  خود پشت نمی کند 
اگردوستت بدارد ..
تو دیگر نخواهی گفت که من تنهای تنهایم 
اگر دوستت بدارد .. 
زندگیت را شیرین می سازد 
اگر دوستت بدارد ..
هرگز تنهایت نمی گذارد 
هرگز تنهایت نمی گذارد 
هرگز تنهایت نمی گذارد 
.......................
ایـــــــــــــــــــــــــــرانی