ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 87

دو تا کیر در حال حال کردن با کون من بودند و من از این نگران بودم که نکنه شیرین بیدار شه و حق خودشو بخواد  . ولی ظاهرا این طور نبود . اون هنوز چشاشو بسته بود ..
-آخخخخخخ آههههههههه آتی داره می ریزه ..
رامین : مال منم داره میاد داره میاد .. داره میاد ..
-چقدر کم .  چقدر کم کونمو کردین . من با  همین چند دقیقه کون دادن که راضی نمیشم . باشه حالا این قدر به اعصابتون فشار نیارین . چیکار کنم . این جور دوست دارین دیگه . کاریش نمیشه کرد.
در همین لحظه شیرین از جاش پا شد و خودشو رسوند به محل تماس کیر ها با کون من . ای که هی . این دیگه کجا بود بی  موقع اومد . می خواست آب کیر اون دو تا رو که در حال بر گشت ازکون من بود لیس بزنه . خودمو رها کرده و در همون حالت قمبلی از اون دو تا مرد خواستم که کیرشونو فرو کنن توی دهنم و دیگه واسه این که شیرین هم به نوایی برسه و منم حالی کرده باشم بهش گفتم که زبونشو بذاره زیر کونمو  و هر آبی که از اون جا بر گشت می کنه لیس بزنه و بخوره . این جوری سهم بیشتری از آب کیر مردا بهش می رسید . در عوض من باید یه خورده از اون آبای چسبیده به دور و بر کیر و مونده داخل اونا رو بخورم . ولی  بازم بهم حال می داد . کیر مردا رسیده بود به نزدیک دهنم که زبون شیرین رو روی سوراخ کونم حس کردم .
-اووووووففففففف شیرین چقدر با حرص داری سوراخ کون منو لیس می زنی .
من این همه هیجان رو چیکارش کنم . چقدر از حرص زدن شیرین خوشم میومد . اون همین جور زبونشو از پهنا روی سوراخ کونم می کشید . کیر مردا رفته بود توی دهنم و دیگه نمی تونستم حرفی بزنم . دلم می خواست  بهش بگم شیرین جون هنوز توی مقعدم آب کیر زیادی رو حس می کنم . بازم زبونتو اون زیر داشته باش .ولی جفت کیر هنوز توی دهنم قرار داشت ونمی خواستم اونا و از خودم دورشون کنم.  دستمو به پشت رسونده و با انگشتم به سوراخ کونم اشاره کردم . ظاهرا شیرین منظورمو گرفت . چون انگشت درازه شو در جا فرو کرد توی کونم . خیلی آروم . اووووووخخخخخخخ چقدر خوشم میومد . یه خورده از منی های با قیمونده رو کشوند سمت دهنش . چه با لذت و اشتها می خورد . انگشتشو  بار ها و بار ها فرو کرد توی کونم و بعد گذاشت تو دهنش . می دونستم دیگه چیزی اون داخل نمونده که اون بخوره ولی انگاری که این جوری بهش خیلی حال می داد . وقتی مردا کیرشونو از دهنم بیرون کشیدن رفتن سمت شیرین . این بار اونا خواستن دو تایی بکنن توی کونش که زن طاقت نیاورد و جیغی کشید که رامین  که اون زیر دراز کشیده بود مجبور شد فرو کنه توی کسش و فرشید بذاره توی کونش .
-اوخ جون حالا این جوری خیلی عالی شد . بهم مزه میده . از این بهتر نمیشه .
-حال کن شیرین . دیدی ..  ولی زیاد با هام ور نرفتین آقایون . مثل این که عشق شیرین شما رو کشته .
 رامین : بازم به هم می رسیم . شب دراز است و قلندر بیدار ....
 خلاصه مردا دیگه به شیرین رحم نکردند . فرشید عاشق کون هم تا می تونست شیرینو از کون گایید  اینجوری که من تخمین زدم اگه اون هفته ای یکی دوبار شیرینو از کون می کرد می تونست تا یه مدت دیگه ای یه لقب کون گشاد به این شیرین جون بدیم . وقتی کون من در حال استراحت بود رفتم سراغ کون شیرین . با لذت به جفت کیری که می رفتن توی کونش و بر می گشتن نگاه می کردم . دقت بیشترم به کیر فرشید بود که چه جوری وارد کون شیرین میشه . چین های دور سوراخ کون شیرین رو به خوبی ورانداز می کردم . یه کبودی خاصی داشت این چین ها که به من یکی لذت می داد تماشای کیری که که هر چه بیشتر می رفت توی کون این چین ها بیشتر کش پیدا می کردن .
-آخخخخخخ رامین کسم داره می ترکه .. داره می ترکه .. اوووووووفففففف فرشید تو هم بکن توی کسم .
 فرشید که عشق کون داشت گفت ..
-شیرین جون مگه ندیدی دو تا کیر در یه سوراخ خوب عمل نمی کنن . من و رامین که داشتیم آتی رو می کردیم این حالت شده بود . مثل این که خواب بودی .
 -نه درست میگی . آخراش بیدار شده بودم . چیکار کنم خوشم میاد  دارم حال می کنم وااااااایییییییی دوست دارم یه تیر برق بره توی کونم .
دستامو گذاشتم رو کون شیرین . و کو نشو مث فر مون ماشین می گردوندم تا این جوری حال بیشتری بهش داده باشم . خودمم کیف می کردم از این که اون کونو به این صورت می دیدم . اوففففففف هوس کرده بودم که دوباره منو بکنن . این شوهر منم وقت گیر آورده بازم از عربستان واسم زنگ زده بود ولی اعتنایی بهش نکردم . اگه گوشی رو می گرفتم و یکی از اونا ناله می کرد چی می شد . زبونموبه نوبت می کشیدم رو یکی از این کیر ها . اولش رو کیر فرشید کشیدم و اون قدر خوشش اومد که آبشو توی کون شیرین خالی کرد. دهنمو باز کرده درجا کیرشو گذاشتم توی دهنم .. 
-آتی زبونتو بذار زیر کون من ..
دیگه باید حرفشو گوش می دادم ولی در فاصله همین چند ثانیه هر چی که توی کیر فرشید بود خالی کرده و دیگه با گذاشتن زبونم زیر کون شیرین بقیه آبشو هم نوش جون کردم ..
 -اووووووخخخخخخ آتنا بیخود نبود که تو خوشت میومد از این که کونت لیسیده شه . .... ادامه دارد ..... نویسنده .... ایرانی