ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

آسوده بخواب فرشته کوچولو !

فرشته کوچولو ! آسوده بخواب ! خــــــــــدا بزرگت خواهد کرد . 

وقتی گلی پرپر می گردد انگار خاری به دل آدم چنگ می اندازد و خونینش می سازد ..

آن گل را دیده ایم .. بویش کرده ایم .. تحسینش کرده ایم ...آن چنان که مرگ را .. زندگی کوتاه خود را احساس نکند 

.. اما وقتی که غنچه ای نشکفته پرپر می گردد نمی دانیم که که را باید تحسین کرد ؟ که را باید نفرین کرد ؟

وقتی که غنچه ای نشکفته پرپر می شود .. کوچولوی معصوم خواب می شود دل سنگ آب می شود چشمان پرخون خار بی تاب می شود..

کوچولو چه راحت چشمانش را بسته است ! 

کوچولو نمی دانست که کی می خوابد و کی بیدار می شود ..

کوچولو نمی دانست که بیداری چیست ! 

کوچولو نمی دانست که مرگ چیست !

اینک او بر بستری از غم خفته است . 

چه مظلومانه ! چه معصومانه ! فرشته ها روحکش را با خود برده اند ..برده اند تا خوابش کنند ..آخر او هنوز بیدار است ..او هنوز بیدار است .

کوچولو دیگر در هوای قفس ..نفس نمی کشد ..

کوچولو دیگر بزرگ نمی شود تا رنگ عشق و نفرت را ببیند .

کوچولو عاشق نمی شود .. قلبش نمی شکند .. 

کوچولو دیگر نمی خندد .. دیگر اشک نمی ریزد .

کوچولو دیگر با اسباب بازیهایش بازی نمی کند .

کوچولو هرگز نخواهد دانست که جنگ چیست گریز چیست !

کوچولو دیگر کینه ها را نخواهد شناخت ..

دیگر طوفان زندگی او را با خود نخواهد برد .

دیگر سایه های غم بر سرش نخواهد نشست ..

اینک فرشته های بزرگ ..فرشته کوچولو را با خود برده اند . ..

مرگ بر جنگ .. ننگ بر انسانهایی که جز جنگ و کینه و نفرت و خود خواهی نمی شناسند و ابلهانه می پندارند که جهان .تنها برای آنان خلق شده است .

فرشته کوچولو رفته است مثل خیلی از فرشته کوچولو های دیگر که به خاک و خون علتیده اند . هنوز هستند فرشته کوچولو هایی که درمیان غبار گلو له ها و فریاد تیر و نفرت جز اشک و ترس هیچ نمی شناسند .

بیایید تا پندار قابیل قربانی آفرین را قربانی کنیم .. عشق و صلح و محبت را حاکم برجان و جهان خویش سازیم ...

چه دلبرانه به خواب رفته است کوچولو !

چه عاشقانه چشمانش را بسته است کوچولو !

مهره های شطرنج زندگی چه ناپلئونی ماتش کرده است !

آری دیگر طوفان زندگی کوچولو را با خود نخواهد برد ..

فرشته کوچولو ! آسوده بخواب ! زیرا که ما قبل از تو خفته ایم ..

خواستیم برایت لالایی بخوانیم خود خوابمان برد .. 

کوچولو ! چه دل شکنانه رفته ای کوچولو !

دیگر طوفان زندگی تو را با خود نخواهد برد .

فرشته کوچولو ! آسوده بخواب !خــــــــــدا بزرگت خواهد کرد ..

و حال حتی ...

مرگ هم از مرگ تو گریان است 

مرگ هم از مرگ تو گریان است ..


پایان 

نویسنده : ایرانی