ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

پریان درغربت 62

چشامو بسته بودم . نمی خواستم به این فکر کنم که کجا هستم و دارم چیکار می کنم . ولی انگشتای دراز اون سیاهپوست رفته بود توی کسم . نمی دونم چرا حس می کردم که دارم پرواز می کنم .  شبیه یه حسی که در یه سفینه فضایی شهر بازی نشسته باشم و از این سمت به اون سمت در حرکت باشم . چشامو که باز کردم احساس سرگیجه داشتم . منو برده بود به یه پستویی که بدک نبود ولی کسی هم اونجا نبود . فقط سر و صدای آهنگ و جاز و موسیقی های پراکنده و صدای رقص و هیاهو رو از گوشه کنار می شنیدم . ولی خوبیش در این بود که در این فضا این صدا ها خفه شده بود . در حال و هوای خودم بودم و نگرانی خفیف از این که نکنه یه خورده وحشی شه .. آخه من از سکس خشن خوشم نمیومد و  نمیاد . وقتی چشام به این افتاد که شلوارشو کشیده پایین و کیر دراز و کلفت و سیاه چون قیرشو رو به من گرفته چشام گرد شده بود و دیگه نتونستم فکر دیگه ای داشته باشم جز این که دوست داشته باشم که زود تر کارشو شروع کنه . در همین لحظه یکی از متصدیان اونجا خودشو رسوند به نزد ما و اون مرد یه پولی رو گذاشت توی جیبش و اونو فرستاد . یه کلیدی هم داد به دست طرف تا درو از داخل ببنده . فکر کنم دوست نداشت کسی مزاحم کارش شه .. وقتی خودشو به من نزدیک کرد و کیرشو به دهنم چسبوند من که چیزی واسه گفتن نداشتم و از هیجان زیاد دوست داشتم زود تر به اصل کار برسم دهنمو باز کردم . دوست داشتم نرم نرم مزه بگیرم . اول سر کیرشو فرو کردم توی دهنم . . دلم می خواست تا ته کیرشو می رفتم و می رسیدم به بیضه هاش . یه دستمو گذاشته بودم روی کسم که همین جور اتوماتیک وار  در حال ترشح و پس دادن خیسی هاش بود .. طوری می کردم که هر پنج تا انگشتام خیس شن . واسه این که منم به نوعی تسلط خودم, بر اون مرد که  می خواست یه سفید پوست خوشگلو بکنه نشون بدم  پس از هر بار خیس کردن دستم انگشتامو به سمت  دهنش می گرفتم .. اونم با لذت دونه به دونه همه اونا رو لیس و میکشون می زد . بعد کف دست منو هم لیس می زد . همین کارش هیجان منو بیشتر کرده و  فعالیت  هورمونی کسمو زیاد ترش کرده بازم این کارمو که پنجه ها و کف دستمو بذارم روی کس تکرارش می کردم . دیگه حالیم نبود که کیرشو چه جوری می خورم . حتی وقتی که آب کیرشو خالی کرد توی دهنم پس از چند ثانیه که  حسش کردم تازه داشتم به این فکر می کردم که آبشو توی دهنم خالی کرده . به سرعت اونو خوردمش تا سرفه ام نگیره . با این که کیرش کمی شل شده بود ولی از بس کلفت و دراز بود که افتش زیاد مشخص نشد . -آهههههه آهههههههه .. اوکی .. ساک زدن من اونو  به حال و روزی رسونده بود که وقتی انگشتامو می گرفتم طرف دهنش دیگه جون نداشت که اونا رو بلیسه .. کیرشو از دهنم در آوردم .  منم که دیگه می دونستم حرفامو نمی فهمه و همین جور واسه دل خودم حرف می زدم و خودمو خالی می کردم . . -اوووووفففففف کسسسسم زود باش . منو رو زمین خوابوند  دمرم کرد . یه لحظه ترسیدم . کسم خوب خیس کرده بود ولی اگه با خشونت می خواست کیرشو بکنه توی کسم و یه ضرب اونو تا ته فرو کنه می دونستم  دچار درد شدیدی میشم . فکر کنم اونم از حالت بر جستگی کون من که شباهت زیادی به کون های اصیل و خوش تراش و آبدیده برزیلی داشت خوشش اومده بود . دستاشو گذاشت روی کونم و اونو بازش کرد . وقتی یه انگشتشو گذاشت روی سوراخ کونم ترس برم داشت که نکنه بخواد بکنه توی کونم . می دونستم خارجی ها مخصوصا این امریکایی ها و بیشتر غربی ها عاشق آنال سکسن و هر کاری هم که می کردم نمی تونستم از زیر بار کون دادن شونه خالی کنم ولی اگه همون اول پدرمو در  می آورد دیگه اون وقت نمی شد با کس دادن حال کرد .. منم انگشتشو پس زده دو سه تا انگشتمو گذاشتم روی سوراخ کونم که یعنی این ناحیه قفله .  شایدم بیچاره قصدی نداشت که اول فرو کنه توی کونم ولی کار از محکم کاری عیب نمی کرد و جنگ اول به از صلح آخر بود .. بالاخره انتظارم به سر رسید و سر کیرشو چسبیده به شکاف کسم حس کردم .
-زود باش داری نازش می کنی ؟ زود باش .. دیوونه ..
 ظاهرا از عصبانیت من متوجه شد که کیر می خوام .
 -آخخخخخخ اووووووهههههه .. دو سمت کسمو آبش کردی .
 کیرشو که تا نصفه کرد توی کسم همونجا نگه داشت . حس کردم لبه های کسم داره ذوب میشه .. چشامو بسته بودم  و در همون حالی که رو زمین قرار داشتم  کف دو تا دستمو گذاشته بودم روی هم و سرمو گذاشتم روش . طوری کیف می کردم که حس کردم اگه یه کیر به همون اندازه بره توی کونم شاید متوجه نشم و خیالم نباشه . حرکتای کیرشو شروع کرده بود ..  چسبندگی و تنگی زیادی رو حس می کردم . کیرشم کلفت بود و این حس چسبندگی در منو بیشتر می کرد .. سر و صدا و نعره های اون زیاد تر شده بود .  موبایلم داشت خودشو می کشت . مهران بازم واسم زنگ زده بود .. شاید اگه سر و صدای آهنگ و ترانه  نبود گوشی رو بر می داشتم ولی در این شرایط اون وقت متوجه می شد که ما  یه جایی هستیم . نمی دونستم چیکار کنم . بی خیالش شدم .  سر این مرد کیر کلفت خیلی داد می کشیدم .
 -آهای کیرت رو بفرست جلو تر جا داری .. این قدر گشاد پارک نکن .
-نو آندرساتند
-کوفت نو اندرستند ..
 همراه با حرکات رو به جلوی کیرش ,  کونمو  می کوبوندم به سمت عقب تا بهش نشون بدم که منم جا دارم که بیشتر بهم حال بده و حال کنه . دوزاریش کج نبود ..این بار منو آورد بالاتر جفت سینه هامو گرفت توی دستاش و کیرشو هم بیشتر فرو کرد توی کسم ..
 -جوووووووون بکن منو بکن منو .. جیمی ناز شستت . هر جا داری حال می کنی بکن . نیستی و از شرت خلاصم ..
 فکر کنم برو بچه های گروهمون هر کی داشت واسه خودش حال می کرد و کسی به فکر کسی نبود . .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی