ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

پریان در غربت 55

اون دیوونه خوش هیکل طوری بهم چسبیده بود که گویی می خوام فرار کنم . ولی از تماس کیر ورم کرده داخل شلوارش با بدنم لذت زیادی می بردم .
-جووووووووون زود باش پسر ..
 ولی تیپش یه پنج  سالی رو بزرگتر از من نشون می داد .به خوش تیپی جیمی نبود . . داغ شده بودم .  زیپ شلوارشو کشید پایین .
 -واااااایییییی شما همه  تون از تبار کیر کلفت ها هستین ؟ من اینو چه جوری تحویل بگیرم ؟ این که تازه نیمه افراشته هست . ببینم تمام افراشته اون چه تاج گلی به سرم می زنه .
 هوس این به سرم افتاده بود که اون کیر آبدار و کلفتو بذارم توی دهنم و یه مزه ای گرفته و مظنه کار دستم بیاد که طرف همچین عجله داشت که انگاری دارن تعقیبش می کنن .  منو رو به دیوار و پشت به خودش  در یه حالت ایستاده چسبوند به همون دیوار . کیرشو هم یه ضرب کرد توی کسم . همش نگران بودم که نکنه همون اول بخواد فرو کنه توی کونم . هم درد رو نمی تونستم تحمل کنم و هم این که هوس داشتم که یه چیزی بره توی کسم . اون داشت منو می کرد و منم مدام دق دلیمو با حرف زدن سر جیمی خالی می کردم . جیمی خودش سرش با اون زنا گرم بود و به خیال خودش منو فرستاده بود یه گوشه ای که نتونم با بقیه بر و بچه ها حال کنم . انگاری که واسه کوس و کون هوا دادن تا حالا  معطل اون بودم .
 -جیمی حقته .. حقته . بیا و ببین عشقت .. دوست دختر ایرونیت چه جوری رفته زیر کیر دوستت . بیا .. من ازت نمی ترسم . اینی رو هم که بهم دادی پست نمیدم . اگرم به زور خواستی ازم بگیری میدمش . فکر کردی محتاجتم ؟ شوهرم خیلی بهتر از اینا رو برام می خره . اون قدر منو بیشتر می دونه . اونه که باید سالهای سال در کنارم زندگی کنه .. جیمی .. آخخخخخخخخ ..کسسسسسسسم .. آقای آقاهه تند تر بکن .. به نیت جیمی که داری از پشت بهش خنجر می زنی منو بکن .. طفلک حالیش نمی شد که من چی دارم بلغور می کنم ..
 -اوووووهههههه .. مای گاد .. اووووووووووههههه .. مای نیم ایز چارلز ..
ظاهرا از بس جیمی جیمی کرده بودم اونم فکر کرد که من دارم اونوبه این اسم صدا می زنم و گفت که مثلا من جیمی نیستم و چارلز هستم .
-آقای چارلز هر کوفتی هستی باش فقط یه خورده تند تر ..
کونمو از پشت محکم به بدنش می زدم و چهار پنج کلمه به زبون خودشون گفتم تا حالیش شد که باید چیکار کنه . ظاهرا خیلی از مالوندن کمر من خوشش میومد . شروع کرد به نوازش موهای سرم که  خیلی هم بلند و هوس انگیز نشون می داد . هم برای خودش و هم برای خودم . وقتی کف دستشو می ذاشت رو موهای به انتهای کمر چسبیده ام و انتهای انگشتاش به باسنم می خورد دلم می خواست یه کیر دیگه هم اونجا بود و در همون لحظه دو تایی منو می گاییدن . با اشاره تختو نشون دادم که بریم اون بالا .
-واااااااااووووو واااااااااااووووووو .. 
چند تا نعره زد و همون ایستاده آبشو توی کسم خالی کرد ..
 -اوووووخخخخخخ سگ پدر ازمن اجاره گرفتی که توی کسم آب ریختی ؟ اگه یه توله سگ اون داخل می کاشتی چی ؟
خوشم میومد با این حرفا حال کنم . زده بود به سرم
-اصلا نه..  اجازه شو از جیمی گرفتی ؟ ..
 با این که می دونستم اگه جیمی سر برسه طوفان به پا می کنه ولی دلم می خواست بیاد و ببینه که من دست و پا چلفتی نیستم که اون برام تعیین تکلیف کنه . منو خوابوند روی تخت از روبرو کرد توی کسم . حالا خیلی تند تر از سری قبل منو می کرد .  وقتی با اون لبای کلفتش نوک سینه هامو می خورد لذتش به قسمتهای  وسط و پایین سینه منم می رسید.
 -جوووووووون جوووووووون بخورشششششش . بخورش .. اون لبای کلفت اگه کسمو بخوره چی میشه .
 ولی خالا که کس داشت با کیر کیف می کرد گذاشتم حالشو بکنه و پارازیت وارد حس و حالش نکنم . با کف دستش بالای کسمو اونجایی که بهش میگن یه وجب زیر نافو با یه شدتی چنگش می گرفت که وقتی ولش می کرد فکر می  کردم آب کسم می خواد از اون ناحیه بپاشه  در همین لحظه یه مرد دیگه ای هم وارد کارزار شد . چارلز اونو ادوارد صداش کرد . دو تایی یه چیزایی به هم گفتند و چند ثانیه ای به هم و به من خیره شدن . دوزاریم افتاد . وقتی یه طعمه ای باشه و یه نفر داره اونو می خوره معلومه یه گرسنه دیگه که از راه برسه اونم دوست داره اون شکارو با اشتها بخوره . چهره اون مرد که ادوارد اسمش بود و کیری که از کناره های شلوار, شق شدنش مشخص بود نشون می داد که واقعا گرسنه شه .. چند دقیقه پیش این هوسو کرده بودم که دو تا کیر بره توی سوراخم  حالا داشتم به این حاجتم می رسیدم . از این رویایی تر نمی شد . ولی نامرد اول زیپ شلوارشو کشید پایین تا یه مزه ای بهم بده .
 -چارلز دارم ارگاسم میشم تند تر .. زود باش ..
 ادوارد کیرشو فرو کرد توی دهنم .. با خودم می گفتم جیمی کجایی که دو تا دو تا دارن گرل فرندت رو حلوا حلوا می کنن . مرتیکه احمق داری سه تا زنو می کنی و ما می خوایم با چند نفر حال کنیم اون وقت باید کنار گود بشینیم ؟ پس قربون دل مهیار که زنشو داده به دست چهار نفر و اگه خودشم حساب کنیم پنج نفری دارن مهدیسو میگان . چقدر دلم می خواست حالا که دارم با این دو تا حال می کنم صحنه عملیات روی عرشه رو هم ببینم .
-آخخخخخخخ کسسسسسم کسسسسسم .. جووووون .. اومد اومد .. ارگاسم ارگاسم .. چارلز با لبخند سرشو تکون داد .. ادوارد اومد کیرشو فرو کنه توی کسم .. رفت و زیر من دراز کشید . به چارلز گفتم اون آبای کیری رو که داره از کسم بر گشت می کنه به طرف سوراخ کونم هدایت کنه که من نمی تونم درد کون دادن رو زیاد تحمل کنم . دقیقه ای بعد دو تا کیر در حال وول خوردن  توی کون و کسم بودن . این ادوارد هم کیرش داشت غوغا می کرد .. اگه منی چارلز رو به طرف کونم نمی فرستادم حالا باید درد بیشتری رو تحمل می کردم . دو تا کیر با هم حرکت کرده با هم میومدن بیرون و می رفتن داخل . چارلز دو تا سینه های منو توی دستاش گرفته بود و ادوارد داشت منو می بوسید . حرکت داغ منی ادوارد رو توی کوسم حس کردم . اون خیلی زود آبش اومد ولی به همون صورت داشت منو می کرد .. چارلز هم  پایین پهلوهای منو می مالوند . منی داغ چارلز رو هم در مقعدم حس می کردم .  در همین لحظه در کابین بازشد و جیمی رو دیدم که با خشونت داره میاد سمت ما اول دست چارلز  رو که رو من سوار بود کشید و اونو پرتش کرده  ازم جدا کرد . وقتی کیر چارلز  بیرون کشیده شد من که خیلی کیف کردم می دونستم  برای چند ثانیه زل زده داره به آبای برگشتی نگاه می کنه ..  دوست داشتم سر به سرش بذارم می دونستم فارسی حالیش نمیشه
-جیمی جون این آبی که دیدی رفته بود توی کونم چارلز ریخته .. اون قبلا توی کسم خالی کرده و یه خورده سرت رو خم کنی آب کیر ادوارد رو هم می بینی که داره از کسم بر گشت می کنه . ..
 اون باید دست منو می کشید و منو از رو ادوارد  پرت می کرد . ولی به نرمی خواست این کارو انجام بده با این که عصبی بود ولی طوری با خشم نگاش کردم که جا رفت . با این حال تا می تونست سرم داد کشید و سر و صدا کرد . دیگه تا همین جاش روشو کم کرده بودم . من و ادوارد با هماهنگی هم از هم سوا شدیم . اونا رفتند و من و جیمی اخمو موندیم . ظاهرا با من قهر کرده بود ...... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی