ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 137

خیلی بی حسش کرده بودم . خوشم میومد با اون هبکل گنده اش و با اون کیری که قد خودش بود  همچنان چشاشو باز و بسته کرده کار دیگه ای از دستش بر نمیومد فقط منتظر بود که ببینه من چیکار می کنم و چه حسی به اون میدم .  اسیر اون نگاهش شده بودم  . کونم شده بود مثل یک کیر .. اون جوری که کیر حرکت می کنه رو به جلو این حسو داشتم که  کونم داره ساپورتمو باز و باز ترش می کنه  و در واقع یه حالت کیپی بیشتر بهش میده . یواش یوش جبار بر خودش مسلط شد .. منو از نیمتنه بر هنه کرد . سوتین منو در آورد . به یاد حرکاتی افتادم که برادرشوهرم پر هام با من انجام داده  رو من پیاده کرده بود . لبای کلفتشو رو لبای من قرار داد . سرشو مثل  یک عروسک کوکی به این طرف و اون طرف می گردوند . . همون جا ایستاد و نگام کرد . دوست داشتم زود تر به کیرش برسم . حال و حوصله باز کردن کراوات و کت  و شلوارشو نداشتم . وقتی که اون تمام لباساشو در آورد جز شورتشو این به تیکه رو دلم می خواست که من واسش بکشم پایین . آهههههههههه این شورتش عجب کشی اومده بود . با این که خیلی فانتزی بود ولی کیرش طوری به اون فشار آورده بود و اونو کش داده بود که یه حالت خنده داری گرفته فقط  دلم می خواست اونو زود تر از پاش در می آوردم . همین کارو کردم . جوووووووووون جوووووووون یه مقدار از بیضه هاش از بغلای شورتش زده بود بیرون . خم شدم و از زیر شورت شروع کردم به لیس زدن اون کیر .
-آخخخخخخ .. آخخخخخخخخ ... آتنا .. ..
 و بعد دستمو گذاشتم زیر اون بیضه ها و نوک زبونمو کشیدم رو شورت جبار و کیری که می دونستم اون زیر.. نبضش  داره عین یک ساعت کار می کنه .  من اگه بتونم این کیر رو تحمل کنم دیگه می تونم به خودم ببالم که هیچ زن دیگه ای نیست که بتونه به اندازه من توانایی کون دادن داشته باشه و اونایی هم که چند سانت از کیر اسب رو می کنن توی کس گشادشون همچین هنر هم نمی کنن . دیگه نمی  تونستم بیشتر از این صبر کنم .  شورتشو کشیدم پایین . اوووووووووههههههه انگار این یه کیر دیگه بود ...
 -آهههههههه جبار تو به این کیرت کود دادی ؟ راستشو بگو دوپینگ کردی ؟
 -به یاد کون تو .. به یاد این که داره میره توی سوراخ خوش کون ترین زن دنیا این جوری شده .
 -من چه حوری همه اینو یدفعه بذارم توی دهنم . .
 با همه اینا دهنمو گذاشتم روی کیرش . .. جبار مشتاشو به هم گره می کرد . می دونستم اون حالا به چیزی جز به من و خوراک کیرش فکر نمی کنه . حس می کردم که خیسی من از ساپورت زده بیرون . با این که کیر ش توی دهنش قرار داشت دستشو رسوند به لای پام و کس و ساپورتمو با هم چنگش گرفت . می دونستم دستش با همه پت و پهنی و کلفتی بازم از کون من رد میشه و نمی تونه تاب بیاره کیرشو توی دهن من حرکت می داد .داشتم خفه می شدم . به زحمت نصفشو فرو کرده بود توی دهنم . یه لحظه بد جوری هیجان زده شده بود . طوری که با فشار کیرشو بیرون کشید و خودشو رسوند به پشت من . دهنشو گذاشت روی ساپورتم . بازم عین وحشی ها شده بود . پا هامو از پشت بازش کرد و سرشو گذاشت لای کون من .
  -وااااااایییییییی جبار . جبار این قدر شلوغش نکن پسر زود باش . زود باش . چقدردرشت شده امروز این لعنتی . همش مال خودته ؟
 -پس می خواستی از جایی قرض گرفته باشم ؟از اون حرفا می زنی دیگه .
چقدر خوشم میومد وقتی که کف دو تا دستاشو روی کون زیر ساپورت من می کشید .. دستاشو طوری روی  دو طرف باسنم گذاشت که حس می کردم پنجه هاش داره نوی کونم فرو میره .ساپورتمو کشید پایین . دیگه ظاهرا طوری کون آتنا بی حسش کرده بود که با همون یه بار پایین کشیدنم اونو از پام درآورد . بازم سرشو گذاشت لای کونم . زود باش دیگه ..  اون خط نازک شورتمو که روی کسم قرار داشت به کناری داد و با زبون پهنش شروع کرد به لیس زدن . حالا نزن کی بزن . چقدر وارد بود . بازم سوراخ کون منو هدف زبونش قرار داده بود .
-آتنا تو به کیر من میگی دراز تر و کلفت تر شده ؟ کون تو هم خیلی تپل تر شده ...
-به خاطر آب و کودیه که از کیر تو بهش رسیده .
 -اگه بازم بخوام آبش بدم دیگه چی میشه ؟!
 -جبار جون تا یه اندازه ای رشد می کنه ..
-فدای اون رشدش بشم من . چقدر هرشب خوابشو می دیدم ؟
 -فقط شبا ؟
-آتنا ! روزا هم که همش تصورشو می کردم .
 دستمو از پشت به کیرش رسوندم و  در حالی که اونو به کونم می مالوندم گفتم این کیرو برای این کون درستش کردن .
 -راست میگی خانوم خوشگله ؟ این دو تا بهم خیلی میان . ... ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی