ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

رسم روزگار

رسم روزگار چنین شده است که  جان مردگان بستانند و به قاتلان زندگی ببخشند(ببخشایند )
رسم روزگارچنین شده است که با تیر صداقت راحت می توان خود را کشت ..
رسم روزگار چنین شده است که دروغ را می پذیرند و دروغگو را می ستایند ..
رسم روزگار چنین شده است که دلهار را می شکنند و دل شکنان را می نوازند ..
رسم روزگار چنین شده است که اگر خاکستر هم شوی کسی نبودت را نمی بیند .
رسم روزگار چنین شده است که اگر دلت ازسنگ نباشد آن را می شکنند .
رسم روز گار چنین شده است که  اگر بخواهی بمیری زندگی رهایت نمی کند .
رسم روزگار چنین شده است که اگر مهربان باشی می گویند که حتما انتظاری داری ..
رسم روزگار چنین شده است که اگر نامرد نباشی ریاکارت می خوانند .
رسم روزگارچنین شده است که با عاشقان  نیکی  می جنگند و عاشق نیکی هستند.
رسم روزگارچنین شده است که به جای گریستن باید خندید و به جای دیدن باید که شنید .
رسم روزگارچنین شده است که نادان  را به دانایی می ستایند و به پادشاهیش می رسانند .
رسم روزگارچنین شده است که کمتر کسی تو را برای خوبی هایت دوست می دارد .
رسم روزگارچنین شده است که باید بد آدمها را بگویی تا خوبت بدانند .
رسم روزگار چنین شده است که باید دلی را به درد آوری تا دلت به درد نیاید .
رسم روزگارچنین شده است که سوار بر بنز .. دوچرخه سوار را آدم ندانی .
رسم روزگارچنین شده است که  در غم آنانی که به خاطر شادی ما می خندند بخندیم .
رسم روزگار چنین شده است  که تنها خود را در آینه زندگی ببینیم ..
رسم روزگارچنین شده است که در آخر قصه های غم باید که شاد بود .
رسم روزگارچنین شده است که وقتی عشق درخانه دلت  را می زند باید که چشم و گوشت را ببندی .
رسم روزگارچنین شده است که باید بد بود و بدی ها را خواست تا از شر خوبی ها در امان بمانی .
رسم روزگار چنین شده است که به کسی اعتماد نکنی و عینک بد بینی بر چشمانت بگذاری .
رسم روزگارچنین شده است  که سینه خونین جگر را بشکافی تا دیگر دردی احساس نکند .
رسم روزگار چنین شده است که نامهربانی را نا مردمی ها را از بین نارفتنی بدانیم .
رسم روزگار چنین شده است که دوست می داریم ازکسی که دوستمان می دارد بگریزیم .
رسم روز گار چنین شده است که به گاه فریاد..سکوت کنیم و به وقت سکوت فریاد بزنیم .
رسم روزگار چنین شده است که وقتی آب سر پایین می رود قورباغه ابو عطا می خواند .
رسم روزگار چنین شده است که دختران خوب .. پسران بد را بیشتر دوست می دارند .
رسم روزگار چنین شده است که عشق در یک نگاه به عشق در یک پیام تبدیل شده است .
رسم روزگارچنین شده است که بی پرگار زمان و زمانه می توان رسم کرد و رسم کرد ..
رسم روزگار چنین شده است که حتی بی سواد ها هم خط و نشان می کشند .
رسم روزگار چنین شده است که بیگناهان را از پای دار به بالای دار می برند .
رسم روزگار چنین شده است که عشق ..عشاق را گم کرده است .
رسم روزگار چنین شده است که من دیده ام گرسنه غذای گربه را می خورد(بخورد ) .
رسم روزگار چنین شده است  که وقتی زین به پشت می شود کاخ نشین , کارتن خواب می شود
رسم روزگارچنین شده است که اگر از دزد خانه ات پذیرایی نکنی حکومت اسلامی جریمه ات می کند .
رسم روزگارچنین شده است که بی سواد ملا می گردد و ملا لال ....
رسم روزگار چنین شده است که برای غصه خوردن هم کلاس گذاشته اند .
رسم روزگار چنین شده است که اگر می خواهی بیشتر دوستت داشته باشند کمتر دوستشان بدار .
رسم روزگار چنین شده است که پسران دیروز از پسران امروز حساب ببرند ..
رسم روزگار چنین شده است که از کسی که دوستت می دارد و خیر و خوبی تو را می خواهد بگریزی .
رسم روزگار چنین شده است که طلبکار از بدهکار می ترسد .
رسم روزگار چنین شده است که دزدان پشتیبان همند و اگر دزد نباشی خدا به دادت برسد .
رسم روزگار چنین شده است که ما حق نداریم بگوییم ماست سفید است اول باید امام بگوید .
رسم روزگار چنین شده است که حتی قبر گران شده بی پول ها خجالت می کشند که بمیرند .
رسم روزگار چنین شد ه است که حتی خوبان و نازنینان و مهربانان هم دل آدمی را به درد می آورند .
رسم روزگار چنین شده است که فقط بنالیم و بنالیم و برای شکست رسم روزگار هیچ کاری نکنیم .
رسم روزگار چنین شده است که از روزگار بد بگوئیم و به روزگاریان  کاری نداشته باشیم
رسم روزگار چنین شده است که  خود را بر تر و دانا تر و عقل کل بدانیم .
رسم روزگار چنین شده است که نمی دانیم چگونه چیزی را غلم می کنند ..مد  می کنند .
رسم روزگار چنین شده است که سخت است دانستن مرز دانایی و نادانی .
رسم روزگار چنین شده است که عشق و محبت را رانده به دنبالش می گردیم ..
رسم روزگار چنین شده است که عشق و محبت را رانده به دنبالش می گردیم
...............................

نویسنده : ایـــــــــــــــــــــــرانی