ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 127

پرهام گفت ..من میشم برده تو و تو ارباب من . هر چی که بگی گوش می کنم . بگو کجاتو بخورم . کجاتو لیس بزنم ... منو لختم کن آتنا .. یه قلاده بذار گردنم .. منو از این سو به اون سو بکشون ...
-چی داری میگی برادر شوهر گلم . این تویی که داری تهدیدم می کنی .. این تویی که می خوای ارباب من باشی ..  اگه من ارباب تو باشم همیشه به حرفام گوش می کنی ؟ مدام دنبال اون نیستی که جاسوس بازی در بیاری ؟ این کاری که می کنی درست نیست .
-من غلط کردم . قول میدم دیگه ناراحتت نکنم . هر کاری بگی می کنم .
 از این که یه مرد این جوری ضعیف باشه خوشم نمیومد ولی در این مورد خاص لذت می بردم . چون می تونستم این اطمینان رو داشته باشم که اون دیگه سر به سرم نمی ذاره و موی دماغم نمیشه .
-ببین پر هام من آبرو دارم . هر لحظه بخوای تهدیدم کنی که زندگی منو به هم بپاشی این فایده ای نداره تو کتم نمیره ..
 ساپورت و اون کون گنده من دیوونه اش کرده بود .. جلوی تخت به زمین افتاد بدون این که من چیزی بهش بگم کف  یه پامو توی دستش گرفت و زبونشو روی کف پام کشید ..
 -به من میگی ارباب و اون وقت خودت بدون اجازه من هر کاری که دوست داشته  باشی انجام میدی ؟ این رسمشه ؟ من بهت چی بگم . خیلی دیوونه ای ..
خودشو کنار کشید .
-چشم ارباب هر چی تو بگی ..
 کس خل شده بود . ولی خوشم میومد . همچین آدمایی رو باید این جوری به دام کشید و اسیر کرد . آدمایی که یا خیلی خطر ناکن یا خیلی رام و آروم میشن . در هر حال باید بهشون باج داد . هر چند حس می کردم که اگه بازم چراغ سبز نشونش بدم و هواشو داشته باشم  حتی در برابر کارای خلاف من ساکت می شینه . ولی با این حال دوست نداشتم به دست همچین افرادی گزک بدم که بعدا سوء استفاده کنن .
-حالا شدی پسر خوب .. برو عقب تر بینم .. کف پامو گذاشتم رو صورتش .. حالا   کف پامو انگشتاشو هر دو طرفشو لیس می زنی .. انگشتامو می خوری تا بهت نگفتم دست از این کار نمی کشی ..
 -چشم ارباب ...
 راستی راستی این پسره کسش خل بود . آخر این قضیه معلوم بود به کجا می کشه اون وقت داشت به من می گفت ارباب .
-می تونی بیای روی تخت رو بروی من ...
اون رفته بود کنج دیوار و من  یه پامو بلند کرده گذاشتم رو صورتش  طوری که سرشو محکم به دیوار فشار دادم . ولی اون با لذت اومد و شروع کرد به میک زدن دونه به دونه انگشتا و کف پام . تنها نقطه ای از پایین بدنم که بر هنه بود .. خوشم میومد .. حس کردم که دور کس و حتی سوراخ کونم داره یه ورم خاصی می کنه و نبضی از من داره در اون قسمتها با شدت بیشتری می زنه ... خمار شده بودم .. تمام تنمو سست کرده بود . ولی ارباب که نباید به این سادگی ها تسلیم شدن خودشو نشون می داد . دستمو به طرفش دراز کردم .. یعنی انگشتامو ببوس ...  دستم کاملا بر هنه بود .. یه بلوز آستین حلقه ای داشتم .. چاک بالای بین دو سینه و قسمتی از اونا رو به خوبی نشون می داد .. انگشتامو یکی یکی و با هوس لمس کرده اونا رو میکشون می زد .. زبونشو رو بازوم کشید ... چشامو آروم باز و بسته می کردم ...
-برده خوبی هستی پر هام .. بگو از ارباب چی می خوای ..
-می خوام ساپورتتو ببوسم . لیسش بزنم ..
-پسر خوبی باشی و فقط ساپورتمو لیسش بزن . به فکر چیزای دیگه نباش ..
می دونستم قند توی دلش آب شده . و منم دست کمی از اون نداشتم . می خواستم خوب برشته اش کنم و می دونستم که اونم این  جوری لذت می بره و  مزه اش بیشتر زیر زبونش می مونه و این طوری  حرف شنو تر میشه .. بعد از این که به دستام حال اساسی داد شروع کرد به لیس زدن ساپورتم .. از نوک پا تا وسط بدن و روی کسمو زبون می زد البته همون ساپورتو .... من اون زیر شورت پام نکرده بودم .. خیسی و هوس کسم اون قسمتو تر کرده بود .. دوست داشتم اون جا رو میکش بزنه .. سستی رو در وجودش می دیدم .. اون تسلیم من بود . با این که به ظاهر تسلیمم کرده بود .
 -زن داداش خودت گفتی که ساپورتتو بخورم ..  یه دور بگردی وبه دمر بیفتی .. می خوام اون قسمت پشت ساپورتتو هم بخورم که یه دست شه ..
 -تو هنوز از خوردن این یه تیکه پارچه سیر نشدی ؟
- ارباب این پارچه واسه من پاچه هست ..
 -پس بخورش .. بخورش هر جوری که دوست داری و لذت می بری بخورش ...
 منو دیوونه ام کرده بود ..از پشت پام شروع کرد و رسید به قسمت باسنم .. اون جا دیگه علاوه بر لیس زدن از فن میک زدن هم استفاده کرده بود .. با ینجه هاش به کون و ساپورتم چنگ انداخته بود.. در این نقطه حوصله ارباب بازی رو نداشتم . گذاشتمش اونو برای قسمتهای حساس تر .. با دهنش آروم آروم کون و ساپورتمو با هم میکش می زد . بالاخره تونسته بود منو داغ داغم کنه .. هر چند این جاشو می دیدم ولی فکر نمی کردم بتونه تا این حد حشریم کنه . لذت و هوس اون منو بیشتر آتیشم می زد ..
 -برده من ! یه دستور دیگه دارم ..
 -امر بفرما ارباب آتنا ..
-دستتو می ذاری رو قسمت بالای ساپورت خیلی نرم با ملایمت و با حال دادن اساسی اونو یه خورده می کشی پایین اون زیرو می خوری میکش می زنی دوباره ساپورتمو میدی بالا ..
-تا کجا پایین بکشم ..
 -تا اون جایی که من بهت بگم .. تو رو به پایین حرکت می کنی منتظر دستور من میشی .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی