ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 129

کسمو طوری می خورد که لبامو گاز می گرفتم که یه وقتی صدام در نیاد و اونم روش باز نشه ..
 -حالا یه جوری  زبون بکش روی کس من که سوراخ کون منم بره زیر زبونت . هر دو تا رو با هم داشته باشی . .
 -چشم !ارباب آتنا !
 دستامو گذاشتم روی کونم تا به حدی که سوراخ کونم و شکاف دورش درد نگیره دو تا قاچ کونمو به دو طرف بازش کرده تا پرهام بهتر بتونه اونو زبون بزنه . چند بار رفتم بهش بگم ناز شستت .. فدای اون زبون و لب و دهنت بشم . ولی خیلی زود جلو زبونمو گرفتم . داشتم به این فکر می کردم که چی می تونم بگم که مثلا یه دستوری باشه برای این که من بتونم این چنین ابراز احساسات بکنم . ماچ و بوسه و ور رفتن با کونم ادامه داشت ... حالا دیگه کاری می کرد که هر دو تا رو با هم داشته باشه . سرشو یه وری گذاشته بود روی کونم  در حال میک زدن کسم انگشتشو هم فرو کرده بود توی کونم .  یعنی داشت با نقطه حساس بدنم ور می رفت . با نقطه ضعف من .  می دونست من خوشم میاد . سرعت فرو کردن انگشت توی کون منو زیاد ترش کرده بود . با گذشت لحظه ها هوس چیزای کلفت تری رو می کردم .
 -حالا دستور میدم که تو هم درست مثل من لخت شی .. اصلا بیا سمت من تا خودم لختت کنم . ..
 دیگه این دستور رو خیلی سریع تر و با لذت بیشتری از دستور های قبل اطاعت کرد . اومد سمت من .. وقتی که فقط یه شورت پاش بود دستمو از همون سمت گذاشتم رو کیرش .
-خیلی سفت شده . به نظرت این حالا چشه ؟
-خد متگزار شماست ارباب . وقتی شما رو می بینه تعظیم می کنه .
 می خواستم سر به سرش بذارم  و قبل از این که کس و کونمو تقدیمش کنم یه تفریحی هم با هاش رده باشم که فکر نکنه این قدر راحت و مفت در اختیارش قرار می گیرم . شورتشو کشیدم پایین ... دستمو گذاشتم زیر کیر و زیر بیضه هاش . یه چنگی به کیرش انداختم که از درد نمی دونست چیکار کنه . چند بار کیرشو به سمت عقب و جلو حرکتش داده محکم زدم به بدنش .  
-ببینم این چرا سر به هواست . مگه به دیدن اربابش نباید تعظیم کنه ؟
-دست خودش نیست . سیستم اون این جوریه .
کونم بازم به خارش افتاده بود .
 -حالا یه کاری می کنم که بهم تعظیم کنه .
 یه استیل سگی به خودم گرفته و دستمو  رو به عقب به کیرش رسوندم طوری که گردنم دیگه درد گرفته بود . از پشت لاپامو باز کردم و کیرشو به سمت پایین فشار داده اونو با سوراخ کونم تنظیم کردم .
-حالا این جوری سرش پایینه . به این میگن تعظیم .
-زن داداش ارباب ! می خوای برده شما یه کاری بکنه که بیشتر تعظیم کنه ؟
 -چه طوری ؟
-سرشو پایین تر بگیره اونو فرو کنه توی سوراخ پایینی ؟
در همون حالی که داشت این حرفو می زد انگشتاشو به آرومی روی کسم حرکت می داد . نمی دونستم چی بهش بگم .   از اون پر رو هایی بود که اگه روش از این زیاد تر هم می شد ممکن بود که ادعا کنه شوهر منه و یه وقتی بخواد جای پژمان کنار من بخوابه . ولی با این کارش هر دو جام می خارید .. هم کسم و هم کونم .. ولی من معتاد بودم . باید سر حالم می کرد .
 -اسلیو ! برده من! قرار شد که هر چی من میگم گوش کنی .. می دونم کس  غنچه ای من چشاتو گرفته . خیلی نازه ؟
 پر هام مرتب انگشتاشو توی کس من فرو می کرد و اونا رو می ذاشت دهنش و دونه به دونه انگشتاشو می لیسید و طوری هم ملچ ملوچ می داد که می دونستم  هم از این کارش لذت می بره و هم می خواد منو تحریک کنه که موفق هم شده بود . ولی با این حال تا به کونم حال نمی داد نمی تونستم بهش اجازه بدم که کس منو بکنه ...
-اگه می خوای با تعظیم بیشترت موافقت کنم باید ببینم که تا چه حد می تونی مراتب بردگی خودت رو به جا بیاری .. بکن توی کونم اگه ازت راضی بودم تشویقت می کنم که کیرت رو فرو کنی توی کسم ...
 انگار با این حرفش یه دنیا انرژی بهش داده باشم . معلوم نبود قوطی کرمو از کجا آماده داشت که درجا  سوراخ کونمو با اون آماده اش کرد . می خواستم بهش بگم آتنا کارش از اینا گذشته . دیگه روغن مالی ها رو می ذاره برای کیر های مخصوص ولی دیگه نخواستم کلاسمو بیارم پایین . آروم و قرار نداشتم .  حس کردم که منم درست مثل یه معتادی هستم که سر ساعت در یه وقت معینی باید مواد به بدنش برسه و اگه نرسه خمار میشه بدنش یخ میشه و اعتیاد من هم کون دادن بود و احساس کیر و یک چیز کلفت در سوراخ کونم .  سر کیر پر هام رفت توی کونم  حس کردم دارم گرم میفتم تازه حالم داره جا میاد .. خودمو از پشت می زدم به کیرش ..  دیگه این تکیه کلامهای صنار سه شاهی میسترس اسلیوی رو که مال بچه مچه های غربه   ولش کرده بودم . فقط می خواستم حال کنم .
 -پرهام نترس محکم تر محکم تر ...
 دستاشو گذاشته بود زیر کونم .. دو طرفشو آورده بود بالا .. یه لحظه سرمو بر گردوندم دیدم که چه حریصانه داره کونمو نگاه می کنه . کیرش رفته بود توی کونم .. -پرهام سر حالم کن .. بهت کس میدم .. آتنا رو حرفش هست ... ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی