ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 103

بااین که احساس  دردی نداشتم ولی یه سنگینی عجیبی رو در همون ابتدای کونم حس می کردم .  خیلی کلفت به نظر می رسید . ظاهرا سر کیرش تا یه سانت بعدشو کرده بود توی کونم که خوب جا بیفته . می دونستم بعدش باید دیگه خیلی سخت بکشه . ولی من می تونستم تحمل کنم . دستای پت  و پهن جبار رو دو طرف کون من قرار داشت . روبروی من یه آینه ای بود که فقط  صورت و قسمتی از جلوی بدن  من و جبار دیده می شد . یه لحظه سرمو بالا بردم .. دیدم چه جور دهنشو باز کرده و  دندونای سفید و تیزشو به سمت کونم گرفته . اون که نمی تونست در آن واحد هم کیرشو توی کون من داشته باشه و هم اونو گازش بگیره .. قیافه اش خیلی عجیب شده بود . انگار معجزه ای دیده بود . انگشتشو گذاشت روی سوراخ کونم . سر مرز جایی که کیر اون و حلقه سوراخ کونم قرار داشت یعنی  در همین چهارمین سانت کیرش .. مدام دستشو دور همون قسمت  می ذاشت و با کیرش بازی می کرد ..
-جبار داری چیکار می کنی .  مگه داری معماری می کنی ؟
-نهههههه بذار حال بکنم .. می خوام از تمام لحظه هایی که کیرم توی کونته لذت ببرم .. غلط نکنم اونم باید به کیرش یه چیزی مالیده باشه یا یه چیزی خورده باشه که الان اثر کرده که مثلا آبش دیر تر بیاد .. ولی اون مثل یک اسب خالی کرده بود .. می تونست مقاومت داشته باشه .. اون قسمت از سوراخ کونم که خالی بود احساس نیاز می کرد .. این جور حرص زدنهای اونو دوست داشتم . دلم می خواست بازم کیرشو بفرسته جلو تر .. بهش نشون بدم که اشتباه نکرده . سرمو به طرف لاپام خم کردم . قسمتی از تنه کیر جبارو می دیدم که مثل یک بادمجون کلفت و دراز منتظره تا به بقیه راهش ادامه بده .  جبار انگاری داشت یه چیزی به کیرش می مالید . از قرار معلوم اون  دلش طاقت نمی گرفت و می خواست با ریسک کمتری کیرشو بفرسته سراغ کونم .
 -اووووووفففففف .. آتنا آتنا
-چیه چی می خوای ..
-می ترسم . می ترسم فشارش بدم و اذیت شی ..
-نترس تا این جاشو که اومدی . چی شد به من که رسیدی مهربون شدی ..
 -آخه می خوام این کونو برای همیشه داشته باشم اونو نرم نرم بازش کنم . خیلی تنگه .. یه لحظه لبخندی روی لبام نشست که دوست نداشتم جبار متوجه اون شه . کس خل معلوم نبود چه کون هایی رو تا حالا گاییده که به نظر ش کون من خیلی تنگ میومد . وای به حال اون کون های تنگ .  حوصله مودیگه داشت سر می برد . کف دو تا دستامو گذاشتم پشت دستای جبار که روی کونم قرار داشت و اونا رو به دو سمت کشیدم تا راه کونم باز تر نشون بده و فضای چاک کون من بیشتر سوراخای کس و کونمو مشخص کنه .. یه چند تکون لرزونکی و ژله ای هم به خودم دادم تا دل اونو بیشتر ببرم ..
 -اووووووهههههه جبار چقدر داری کیرت رو ماس مالی می کنی . می ترسم غذا از دهن  بیفته . چیز برگر تو , کباب کوبیده تو داره سرد میشه ها بفرستش بره ..
 دیگه همه جای تنم داغ کرده بود . صورتم .. دستام. کسم کونم .. هوس داشتم .. سینه هام داشت از جاش کنده می شد .. حس کردم اون چیز کلفت و قطور یه حرکت دیگه ای رو توی کونم انجام داد . بد جوری داشت دله ام می کرد . کونم چند سانت  دیگه هم جا داشت . دلم می خواست تا اونجایی که جا داره کیرشو بفرسته بره . حس می کردم که داره چه فشاری به خودش میاره . درد رو هم تا حدود زیادی احساس می کردم . ولی نه به اندازه بار اول کون دادنم . می دونستم بازم می تونه کیرشو بفرسته جلو تر .. ولی حالا همونو آروم می کشید عقب و بعد می فرستاد جلو همین بهم لذت می داد . دور و بر پوست و حلقه کونم یه لذتی می برد که آتیش اون به کسمم سرایت می کرد . دستامو رو سینه هام گذاشته و اونو به اطراف می گردوندم . جبار به دستشو گذاشت رو سرم و شروع کرد به ماساژگردن و شونه ها و کمرم  .. دست دیگه شو هم رو سینه و شکمم و روی کسم قرار داد . به هر جا که می تونست دست می کشید . منم از عقب کونمو می مالوندم به سمت کیرش .. یه نگاه به توی آینه انداختم . کاش این آینه طوری زاویه می داشت با بدن ما که می تونستم حالت کیر جبار در کون خودمو ببینم و کیف کنم . ولی حالا فقط حرکات عجیب و غریب صورتشو می دیدم . عین پلنگ زخمی می غرید . کیرشو می فرستاد عقب و دوباره به سمت جلو می کشید . کونم کاملا حس می کرد که کیر جبار در هر رفت و برگشت چند میل حرکت روبه جلو داره .. اون انگشتشو می ذاشت یه خورده بالاتر از سوراخ کونم و بعد اونو می ذاشت توی دهنش ..
 -اووووووههههههه جبار یعنی این جوری بهت مزه میده ؟!
 -برای اولین باره که دارم این کارو می کنم . بهم مزه میده ..
 هنوز  سه سانت جای خالی رودر مقعدم حس می کردم . با این که فقط کمی احساس درد می کردم ولی یه حسی شبیه به ترکیدن داشتم .. چقدر کون دادن به این کیر کلفت بهم می چسبید ... خودمو بازم به عقب می زدم . دوست داشتم دستمو به کون جبار برسونم و اونو فشارش بدم به سمت جلو تا این جوری حالیش کنم که باید منو بیشتر بکنه کیرشو بیشتر توی کونم فرو کنه و امونم نده . همین که دستامو به سمت عقب بردم شونه هام درد گرفته ولی بالاخره دستام به کون جبار رسید .. اونو به سمت خودم فشارش دادم . حالیش شد که باید چیکار کنم . به کیرش و به سوراخ کونم فشار آورد . کیرش دیگه تا اون جایی که جا داشت به دیواره مقعد و نهایت پیشروی خودش رسیده بود . حالا من از قلمبه بودن اون نهایت لذت رو می بردم ولی اون بازم بهم فشار می آورد ..
-آخخخخخخخ کونم .. جاااااااان ... خوبه خوبه .. دیگه خوبه ..
 صورت برنزه جبار کبود شده بود .. دستمو از زیر به کیرش رسونده و لمسش می کردم . این تماس لذت و هوس منو زیاد تر می کرد .... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی